Koncepcja
„Pomóżmy dzieciom,
by każdy z nich stał się tym,
kim stać się może.”
Janusz Korczak
 
KONCEPCJA PRACY JEŻYKOWEGO PRZEDSZKOLA
zmodyfikowana na rok szkolny 2017/2018
 
 
 
 
NASZE PRZEDSZKOLE
Jeżykowe Przedszkole to przedszkole niepubliczne, które swoją działalność rozpoczęło 5 kwietnia 2012r. Mieści się w Białymstoku przy ul. Stoczni Gdańskiej 48. Wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 267. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przedszkole posiada nazwę własną i logo.
Przedszkole położone na obrzeżach miasta, z dala od miejskiego zgiełku. W otoczeniu znajdują się tereny leśne. Budynek przedszkola jest nowy, funkcjonalny. Posiada dobrze i nowocześnie wyposażoną kuchnię. Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, duże i jasne, wyposażone w kąciki zabaw. Zabawki i wyposażenie posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Zarówno sale jak i łazienki dostosowane są do potrzeb małego dziecka. Przedszkole posiada również salę terapeutyczną z odpowiednim sprzętem do pracy indywidualnej z dzieckiem autystycznym, a także salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy. 
Placówkę otacza duży ogród z częścią słoneczną i zacienioną. Plac zabaw wyposażony jest w dwie piaskownice i nowoczesny sprzęt do zabaw, który zachęca dzieci do aktywności ruchowej. Plac przedszkolny stwarza warunki do prowadzenia zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. Ponadto wydzielone jest miejsce na „dziecięcy ogródek”, w którym przedszkolaki mają możliwość uprawiania roślin. Zachęca to je i wdraża do systematycznej i wytrwałej pracy.
Jeżykowe Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnych z potrzebami rodziców tj. od 6.15 do godz. 18.00. Przedszkole jest przedszkolem elastycznym, dlatego istnieje możliwość zmiany godzin np. wydłużenia godzin pracy lub zapewnienia opieki nad dzieckiem w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami.
W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są to nauczyciele – pedagodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, nauczyciel języka angielskiego, logopeda oraz terapeuci integracji sensorycznej. Ich pracę wspiera personel niepedagogiczny, a także nauczyciele zajęć dodatkowych.
Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN. Realizowana jest na podstawie programu „Nasze przedszkole”.
 
 
MISJA
W naszym przedszkolu:
wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia
rozwijamy postawy prozdrowotne i proekologiczne 
przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań
pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
wspieramy nauczycieli w kreowaniu osobowości zawodowej
 
 
WIZJA
Jeżykowe Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci jak i rodziców.
W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
Przedszkole współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach  podejmowanych na rzecz przedszkola.
Jakość pracy jest systematycznie podnoszona poprzez doskonalenie kadry oraz dokonywanie ewaluacji działań wychowawczo - dydaktycznych.
Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie przez dziecko sukcesu w szkole. 
Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 
 
MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA:
Dziecko jest aktywne, gotowe do stawiania pytań, odkrywania oraz przewidywania. 
Dziecko jest radosne.
Dziecko jest samodzielne, ciekawe świata, gotowe do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwające satysfakcję z ich wykonania.
Dziecko jest odporne na niepowodzenia, wierzy w siebie i jest gotowe do pracy nad sobą.
Dziecko jest świadome, umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
Dziecko jest kulturalne, zdolne do nawiązywania pozytywnych kontaktów społecznych.
Dziecko liczy się z innymi, posiada umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.
Dziecko posiada przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia.
Dziecko jest komunikatywne, umie relacjonować własne doświadczenia.
Dziecko jest twórcze, zdolne do kreatywnego działania. 
Dziecko jest praktyczne, gotowe do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.
 
WSPÓŁPRACUJEMY  Z RODZICAMI POPRZEZ:
zebrania z rodzicami
zebrania pedagogizujące
warsztaty
zajęcia otwarte
zajęcia adaptacyjne
konsultacje indywidualne z nauczycielem
uroczystości i spotkania integracyjne
udział rodziców w wycieczkach, piknikach rodzinnych
warsztaty  rodziców dla rodziców
tablice informacyjne dla rodziców
stronę internetową przedszkola
 
 
RODZICE: 
uzyskują informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
dzielą się spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola
współdecydują i wspierają przedszkole w jego działaniach
czynnie uczestniczą w życiu przedszkola
są partnerami w tworzeniu atmosfery placówki, działalności wychowawczo – dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 
DZIECKO:
traktowane jest indywidualnie  i podmiotowo
rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości , pełnej akceptacji
w atmosferze zrozumienia dziecko nabywa poczucia własnej wartości
osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych
jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych
rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia
poznaje i zaczyna rozumieć świat i samo siebie
 
EKOLOGIA I ZDROWIE:
 
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, zdrowotnym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia. 
Kształtujemy u naszych wychowanków właściwe postawy prozdrowotne poprzez:
- profilaktykę wad postawy (gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna),
- ćwiczenia funkcji językowych (logopedia),
- zmianę nawyków żywieniowych (m.in. spotkanie z dietetykiem),
- dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,
- codzienne wyjścia na świeże powietrze,
 - udział w akcjach promujących zdrowy styl życia np. akcja "Czyste powietrze wokół nas".
 
CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:
 
- cele wychowania i edukacji
- działania zorientowane na dziecko
- aktualne pory roku
- święta i uroczystości
- tradycje ludowe
 
METODY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. 
Do metod tych należą m. in.: 
• metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiąganie sukcesów w nauce matematyki 
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu 
• opowieść ruchowa 
• gimnastyka ekspresyjna R. Labana 
• metoda C.Orffy 
• metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
edukacja przez ruch  D. Dziamskiej
• elementy pedagogiki M. Montessori 
• pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych 
• kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych 
relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się
• metoda Dobrego Startu – metody przygotowujące do nauki czytania i pisania
• elemnty terapii ręki
• metoda krakowska J. Cieszyńskiej
• relaksacja 
• zabawy paluszkowe 
• drama 
• burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.  
 
 
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH :
- j. angielski - 5 razy w tygodniu
- indywidualne zajęcia z języka angielskiego
- grupowe zabawy logopedyczne
- logopedyczna terapia indywidualna
- rytmika
- gimnastyka profilaktyczno-korekcyjna
- koło badawcze
- religia na życzenie rodziców
- koło plastyczne
- koło teatralne w języku angielskim
- zumba
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
- zajęcia rewalidacyjne indywidualne dla dzieci z autyzmem
- zajęcia terapeutyczne SI.
Realizujemy również inne programy: 
"Czyste powietrze wokół nas"
"Pola nadziei"
• "Bezpieczny przedszkolak"
• "Przyjaciele Zippiego" (5,6-latki)
• "Chronimy dzieci"
„Cała Polska czyta dzieciom”
 
PROMOCJA PLACÓWKI 
 
Działania promocyjne obejmują: 
• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola 
• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym 
• prowadzenie kroniki przedszkola 
• organizację uroczystości przedszkolnych 
• prezentację na stronie internetowej wydarzeń mających miejsce w przedszkolu 
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku 
 
WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
 
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1
- Władzami samorządowymi
- Zespółem Szkół nr  4
- Książnicą Podlaską – filia nr 12
- Służbami mundurowymi (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna)
- Uniwersytetem w Białymstoku 
- Parafią pod wezwaniem św. J. Chrzciciela, Parafia pod wezwaniem Proroka Eliasza
 
DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA:
 
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych np. „Szlachetna Paczka” i ekologicznych m.in. „Baterie zagrożenie dla środowiska”,  sprzątanie świata, zbiórka makulatury .
 
SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:
- rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji.
 
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
prezentacji dokonań dzieci, teczek prac wytworów dzieci
arkuszy obserwacji  rozwoju dziecka
rozmów
 
SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:
 
Nauczyciele zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
zaangażowania nauczycieli w życie przedszkola
rozmów z nauczycielami , rodzicami
obserwacji zajęć
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
arkuszy samooceny  pracy
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno- oceniających odbywających się co pół roku.
 
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:
 
Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się w trakcie rozmów indywidualnych oraz konsultacji podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
Pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego otrzymują rodzice po przeprowadzeniu diagnozy końcowej w roku szkolnym poprzedzającym naukę w szkole.
 
 KIERUNKI DZIAŁANIA:
kształtowanie aktywnej i kreatywnej postawy dziecka poprzez stosowanie metod aktywizujących
kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu
doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci
doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
uczenie dzieci zasad tolerancji wobec inności kolegów (dzieci chore, dzieci innych narodowości)
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
Koncepcja pracy przedszkola jest dopełnieniem zadań określonych w Statucie.
Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną.
Zmiany w Koncepcji Przedszkola mogą być dokonane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, rodziców.
 
Designed by: nowastrona.com.pl