„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”
Janusz Korczak

NASZE PRZEDSZKOLE

Jeżykowe Przedszkole to przedszkole niepubliczne, które swoją działalność rozpoczęło 5 kwietnia 2012r. Mieści się w Białymstoku przy ul. Stoczni Gdańskiej 48. Wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 267. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przedszkole posiada nazwę własną i logo.Przedszkole położone na obrzeżach miasta, z dala od miejskiego zgiełku. W otoczeniu znajdują się tereny leśne. Budynek przedszkola jest nowy, funkcjonalny. Posiada dobrze i nowocześnie wyposażoną kuchnię. Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, duże i jasne, wyposażone w kąciki zabaw. Zabawki i wyposażenie posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Zarówno sale jak i łazienki dostosowane są do potrzeb małego dziecka. Przedszkole posiada również salę terapeutyczną z odpowiednim sprzętem do pracy indywidualnej z dzieckiem autystycznym, a także salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy. Placówkę otacza duży ogród z częścią słoneczną i zacienioną. Plac zabaw wyposażony jest w dwie piaskownice i nowoczesny sprzęt do zabaw, który zachęca dzieci do aktywności ruchowej. Plac przedszkolny stwarza warunki do prowadzenia zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. Ponadto wydzielone jest miejsce na „dziecięcy ogródek”, w którym przedszkolaki mają możliwość uprawiania roślin. Zachęca to je i wdraża do systematycznej i wytrwałej pracy. Jeżykowe Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnych z potrzebami rodziców tj. od 6.30 do godz. 18.00. Przedszkole jest przedszkolem elastycznym, dlatego istnieje możliwość zmiany godzin np. wydłużenia godzin pracy lub zapewnienia opieki nad dzieckiem w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są to nauczyciele – pedagodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, nauczyciel języka angielskiego, logopeda oraz terapeuci integracji sensorycznej. Ich pracę wspiera personel niepedagogiczny, a także nauczyciele zajęć dodatkowych. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN. Realizowana jest na podstawie programu „Program Wychowania Przedszkolnego”.

MISJA

W naszym przedszkolu:

 • wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia
 • rozwijamy postawy prozdrowotne i proekologiczne
 • przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
 • umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań
 • pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 • wspieramy nauczycieli w kreowaniu osobowości zawodowej

WIZJA

 • Jeżykowe Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci jak i rodziców.
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach  podejmowanych na rzecz przedszkola.
 • Jakość pracy jest systematycznie podnoszona poprzez doskonalenie kadry oraz dokonywanie ewaluacji działań wychowawczo – dydaktycznych.
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie przez dziecko sukcesu w szkole.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Dziecko jest aktywne, gotowe do stawiania pytań, odkrywania oraz przewidywania.
 • Dziecko jest radosne.
 • Dziecko jest samodzielne, ciekawe świata, gotowe do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwające satysfakcję z ich wykonania.
 • Dziecko jest odporne na niepowodzenia, wierzy w siebie i jest gotowe do pracy nad sobą.
 • Dziecko jest świadome, umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
 • Dziecko jest kulturalne, zdolne do nawiązywania pozytywnych kontaktów społecznych.
 • Dziecko liczy się z innymi, posiada umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.
 • Dziecko posiada przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia.
 • Dziecko jest komunikatywne, umie relacjonować własne doświadczenia.
 • Dziecko jest twórcze, zdolne do kreatywnego działania.
 • Dziecko jest praktyczne, gotowe do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.

WSPÓŁPRACUJEMY  Z RODZICAMI POPRZEZ:

 • zebrania z rodzicami
 • zebrania pedagogizujące
 • warsztaty
 • zajęcia otwarte
 • zajęcia adaptacyjne
 • konsultacje indywidualne z nauczycielem
 • uroczystości i spotkania integracyjne
 • udział rodziców w wycieczkach, piknikach rodzinnych
 • warsztaty  rodziców dla rodziców
 • tablice informacyjne dla rodziców
 • stronę internetową przedszkola

RODZICE

 • uzyskują informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
 • dzielą się spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola
 • współdecydują i wspierają przedszkole w jego działaniach
 • czynnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • są partnerami w tworzeniu atmosfery placówki, działalności wychowawczo-dydaktycznej i zarządzaniu placówką

DZIECKO

 • traktowane jest indywidualnie  i podmiotowo
 • rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości , pełnej akceptacji
 • w atmosferze zrozumienia dziecko nabywa poczucia własnej wartości
 • osiąga sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych
 • jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych
 • rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia
 • poznaje i zaczyna rozumieć świat i samo siebie

EKOLOGIA I ZDROWIE

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, zdrowotnym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia.
Kształtujemy u naszych wychowanków właściwe postawy prozdrowotne poprzez:

 • profilaktykę wad postawy (gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)
 • ćwiczenia funkcji językowych (logopedia)
 • zmianę nawyków żywieniowych (m.in. spotkanie z dietetykiem)
 • dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia
 • codzienne wyjścia na świeże powietrze
 • udział w akcjach promujących zdrowy styl życia np. akcja „Czyste powietrze wokół nas”

CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:

 • cele wychowania i edukacji
 • działania zorientowane na dziecko
 • aktualne pory roku
 • święta i uroczystości
 • tradycje ludowe

METODY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.
Do metod tych należą m. in.:

 • metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiąganie sukcesów w nauce matematyki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • opowieść ruchowa
 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • metoda C.Orffa
 • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • edukacja przez ruch  D. Dziamskiej
 • elementy pedagogiki M. Montessori
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych
 • kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się
 • metoda Dobrego Startu – metody przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • elementy terapii ręki
 • relaksacja
 • zabawy paluszkowe
 • drama
 • burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 • j. angielski – 5 razy w tygodniu
 • grupowe zabawy logopedyczne
 • logorytmika
 • terapia logopedyczna
 • rytmika
 • aerobik
 • koło małego programisty „Jeżyki robociki”
 • szachy
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • religia na życzenie rodziców
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • zajęcia rewalidacyjne indywidualne dla dzieci z autyzmem
 • zajęcia terapeutyczne SI
 • terapia psychologiczna

Realizujemy również inne programy:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Pola nadziei”
 • „Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
 • „Zabawa sztuką”
 • „Mamo, Tato, wolę wodę”
 • „Magiczna moc bajek”
 • „Terapia ręki dla każdego”

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym
 • prowadzenie kroniki przedszkola
 • organizację uroczystości przedszkolnych
 • prezentację na stronie internetowej wydarzeń mających miejsce w przedszkolu
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
 • Władzami samorządowymi
 • Zespołem Szkół nr  4
 • Książnicą Podlaską – filia nr 12
 • Służbami mundurowymi (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna)
 • Uniwersytetem w Białymstoku
 • Parafią pod wezwaniem św. J. Chrzciciela
 • Parafią pod wezwaniem Proroka Eliasza

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych np. „Pola Nadziei”. Dodatkowo wspieramy ekologię segregując odpady oraz zbieramy makulaturę.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 • rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci, teczek prac wytworów dzieci
 • arkuszy obserwacji  rozwoju dziecka
 • rozmów

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

Nauczyciele zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • zaangażowania nauczycieli w życie przedszkola
 • rozmów z nauczycielami , rodzicami
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy samooceny  pracy

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno- oceniających odbywających się co pół roku.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się w trakcie rozmów indywidualnych oraz konsultacji podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego otrzymują rodzice po przeprowadzeniu diagnozy końcowej w roku szkolnym poprzedzającym naukę w szkole.

KIERUNKI DZIAŁANIA

 • kształtowanie aktywnej i kreatywnej postawy dziecka poprzez stosowanie metod aktywizujących
 • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu
 • doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci
 • doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
 • uczenie dzieci zasad tolerancji wobec inności kolegów (dzieci chore, dzieci innych narodowości)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest dopełnieniem zadań określonych w Statucie.
 • Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną.
 • Zmiany w Koncepcji Przedszkola mogą być dokonane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, rodziców.