Regulamin kształcenia na odległość

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. p.493).

Sposób organizowania procesu wychowawczo-edukacyjnego w Jeżykowym Przedszkolu w Białymstoku w okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. lub do odwołania, zarządza się, co następuje:

  1. Podstawowym narzędziem komunikacji dyrektora przedszkola z nauczycielami i rodzicami jest e-mail, telefon i strona internetowa przedszkola.
  2. Dyrektor przedszkola każdego dnia przekazuje rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje dotyczące propozycji aktywności na dany dzień.
  3. Nauczyciele opracowując materiały do kształcenia na odległość, uwzględniają potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka.
  4. Materiały do zdalnego nauczania muszą być zgodne z treściami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z miesięcznym planem pracy wychowawczo- dydaktycznej.
  5. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie ze swojego miejsca zamieszkania, pozostając do dyspozycji dyrektora.
  6. Nauczyciele opracowują dokumentację pedagogiczną (plany miesięczne, zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, inne zlecone przez dyrektora).
  7. Nauczyciele biorą udział w zdalnym samokształceniu. Informują dyrektora o przebytym samokształceniu.
  8. Nauczyciele prowadzą dokumentację dotyczącą kształcenia na odległość.
  9. Wychowankowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną otrzymują od nauczycieli i specjalistów materiały dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  10. Wyznaczony nauczyciel aktualizuje stronę internetową przedszkola (ogłoszenia, artykuły, linki do wykorzystania przez rodziców i dzieci, umieszczanie zdjęć przesłanych przez rodziców dokumentujących zaangażowanie dzieci i inne).

Regulamin opracowano w dniu 24.03.2020r., obowiązuje od dnia 25 marca 2020r.

Zatwierdził: Dyrektor Przedszkola Dorota Janek-Jeż