Białystok 25.05.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

  • Jeżykowe Przedszkole Dorota Janek-Jeż ul. Stoczni Gdańskiej 48   15-571 Białystok,  NIP 542-102-13-09 gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Jeżykowe Przedszkole Dorota Janek-Jeż ul. Stoczni Gdańskiej 48 15-571 Białystok NIP 542-102-13-09 reprezentowana przez dyrektora przedszkola .
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przedszkola  – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  • Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • Jeżykowe Przedszkole w Białymstoku , nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Jeżykowym Przedszkolu w Białymstoku ul. Stoczni Gdańskiej 48  15-571 Białystok
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:  iod@jezykowydomek.pl

Administrator Danych Osobowych:
Dyrektor Jeżykowego Przedszkola w Białymstoku ul. Stoczni Gdańskiej 48
Numer telefonu do placówki: 513-250-453; 85-667-20-30
Inspektor ochrony danych: Paulina Jeż-Wacewicz
Adres email inspektora: iod@jezykowydomek.pl